Inilah Perdebatan Seorang Ilmuan Atheist dan Seorang Ulama Islam


Imam Abu Hanifah pernah bercerita : Ada seorang ilmuwan besar, Atheis dari kalangan bangsa Romawi. Ulama-ulama Islam membiarkan saja, kecuali seorang, yaitu Hammad guru Abu Hanifah, oleh karena itu dia segan bila bertemu dengannya.

Pada suatu hari, manusia berkumpul di masjid, orang atheis itu naik mimbar dan mau mengadakan tukar fikiran dengan sesiapa saja, dia hendak menyerang ulama-ulama Islam. Di antara shaf-shaf masjid ada seorang laki-laki muda, bangkit. Dialah Abu Hanifah dan ketika sudah berada dekat depan mimbar, dia berkata: “Inilah saya, hendak tukar fikiran dengan tuan”. Mata Abu Hanifah berusaha untuk menguasai suasana, namun dia tetap merendahkan diri karena usia mudanya. Namun dia pun angkat berkata: “Katakan pendapat tuan!”.
Ilmuwan atheis itu heran akan keberanian Abu Hanifah, lalu bertanya:

Atheis : “Pada tahun berapakah Tuhanmu dilahirkan?”
Abu Hanifah : “Allah berfirman: “Dia (Allah) tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan”
Atheis : “Masuk akalkah bila dikatakan bahwa Allah ada pertama yang tiada apa-apa sebelum-Nya?, Pada tahun berapa Dia ada?”
Abu Hanifah : “Dia berada sebelum adanya sesuatu.”
Atheis : “Kami mohon diberikan contoh yang lebih jelas dari kenyataan!”
Abu Hanifah : “Tahukah tuan tentang perhitungan?”
Atheis : “Ya”.
Abu Hanifah : “Angka berapa sebelum angka satu?”
Atheis : “Tidak ada angka (nol).”
Abu Hanifah : “Kalau sebelum angka satu tidak ada angka lain yang mendahuluinya, kenapa tuan heran kalau sebelum Allah Yang Maha Esa yang hakiki tidak ada yang mendahuluiNya?”
Atheis : “Dimanakah Tuhanmu berada sekarang? Sesuatu yang ada pasti ada tempatnya.”
Abu Hanifah : “Tahukah tuan bagaimana bentuk susu? Apakah di dalam susu itu keju?”
Atheis : “Ya, sudah tentu.”
Abu Hanifah : “Tolong perlihatkan kepadaku di mana, di bahagian mana tempatnya keju itu sekarang?”
Atheis : “Tak ada tempat yang khusus. Keju itu menyeluruh meliputi dan bercampur dengan susu diseluruh bahagian.”
Abu Hanifah : “Kalau keju makhluk itu tidak ada tempat khusus dalam susu tersebut, apakah layak tuan meminta kepadaku untuk menetapkan tempat Allah Ta’ala? Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan!”
Atheis : “Tunjukkan kepada kami Dzat Tuhanmu, apakah ia benda padat seperti besi, atau benda cair seperti air, atau menguap seperti gas?”
Abu Hanifah : “Pernahkan tuan mendampingi orang sakit yang akan meninggal?”
Atheis : “Ya, pernah.”
Abu Hanifah : “Sebelumnya ia berbicara dengan tuan dan menggerak-gerakan anggota tubuhnya. Lalu tiba-tiba diam tak bergerak, apa yang menimbulkan perubahan itu?”
Atheis : “Karena rohnya telah meninggalkan tubuhnya.”
Abu Hanifah : “Apakah waktu keluarnya roh itu tuan masih ada disana?”
Atheis : “Ya, masih ada.”
Abu Hanifah : “Ceritakanlah kepadaku, apakah rohnya itu benda padat seperti besi, atau cair seperti air atau menguap seprti gas?”
Atheis : “Entahlah, kami tidak tahu.”
Abu Hanifah : “Kalau tuan tidak mengetahui bagaimana zat maupun bentuk roh yang hanya sebuah makhluk, bagaimana tuan boleh memaksaku untuk mengutarakan Dzat Allah Ta’ala?”
Atheis : “Ke arah manakah Allah sekarang menghadapkan wajahNYA? Sebab segala sesuatu pasti mempunyai arah?”
Abu Hanifah : “Jika tuan menyalakan lampu di dalam gelap malam, ke arah manakah sinar lampu itu menghadap?”
Atheis : “Sinarnya menghadap ke seluruh arah dan penjuru.
Abu Hanifah : “Kalau demikian halnya dengan lampu yang cuma buatan itu, bagaimana dengan Allah Ta’ala Pencipta langit dan bumi, sebab Dia nur cahaya langit dan bumi.”
Atheis : “Kalau ada orang masuk ke syurga itu ada awalnya, kenapa tidak ada akhirnya? Kenapa di syurga kekal selamanya?”
Abu Hanifah : “Perhitungan angka pun ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya.”
Atheis : “Bagaimana kita boleh makan dan minum di syurga tanpa buang air kecil dan besar?”
Abu Hanifah : “Tuan sudah mempraktekkanya ketika tuan ada di perut ibu tuan. Hidup dan makan minum selama sembilan bulan, akan tetapi tidak pernah buang air kecil dan besar disana. Baru kita melakukan dua hajat tersebut setelah keluar beberapa saat ke dunia.”
Atheis : “Bagaimana kebaikan syurga akan bertambah dan tidak akan habis-habisnya jika dinafkahkan?”
Abu Hanifah : “Allah juga menciptakan sesuatu di dunia, yang bila dinafkahkan malah bertambah banyak, seperti ilmu. Semakin diberikan (disebarkan) ilmu kita semakin berkembang (bertambah) dan tidak berkurang.”
“Ya! kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan sebelum diciptakan, apa yang sedang Allah kerjakan sekarang?” tanya Atheis .
“Tuan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dari atas mimbar, sedangkan saya menjawabnya dari atas lantai. Maka untuk menjawab pertanyaan tuan, saya mohon tuan turun dari atas mimbar dan saya akan menjawabnya di tempat tuan”, pinta Abu Hanifah. Ilmuwan atheis itu turun dari mimbarnya, dan Abu Hanifah naik di atas.
“Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan tuan. Tuan bertanya apa pekerjaan Allah sekarang?”. Ilmuwan atheis mengangguk. “Ada pekerjaan-Nya yang dijelaskan dan ada pula yang tidak dijelaskan. Pekerjaan-Nya sekarang ialah bahwa apabila di atas mimbar sedang berdiri seorang atheis yang tidak hak seperti tuan, Dia akan menurunkannya seperti sekarang, sedangkan apabila ada seorang mukmin di lantai yang berhak, dengan segera itu pula Dia akan mengangkatnya ke atas mimbar, demikian pekerjaan Allah setiap waktu”.
Para hadirin puas dengan jawapan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan begitu pula dengan orang atheis itu

Tuhan Kaum Wahaby/Salafy ada Di Ruang Kedap Udara

Di antara perkara konyol kaum Wahhâbi adalah mereka menegakkan akidah “miring“ mereka di atas pondasi yang rapuh dan ocehan orang Arab Baduwi yang jahil.

Kaum Wahhâbi “ngotot” meyakini bahwa Allah butuh kepada tempat untuk bersemayam… bahkan sebelum menciptakan ciptaan-Nya Allah telah butuh kepada tempat! Dan tempat itu adalah ruang kedap udara!!

Subhanallah Maha Suci Engkau dari pencifatan kaum jahil nan dungu. Keyakinan sesat ini mereka bangun di atas pondasi yang awhan min baitil ‘ankabût/lebih rapuh dari sarang laba-laba.

Mereka meriwayatkan untuk mendukung keyakinan mereka riwayat di bawah ini dari Abu Razin al Uqaili yang mengaku telah bertanya kepada Nabi saw.

أين كان الله قبل ٍأنَ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ فقال: كان في عماء ,ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلقٌ، عرْشُهُ علَى المَاءِ.

“Dimanakah Allah sebelum menciptakan ciptaan-Nya?

Maka Nabi saw. menjawab: Allah berada di awan di atas-Nya tidak ada udara dan di bawahnya juga tidak ada udara. Di sana tidak ada ciptaan. Dan Asry-Nya di atas air.”

Para ulama Islam telah membantah hadis palsu di atas baik sanad maupun kandungannya! Akan tetapi Ibnu Taimiyah (Nabi Junior kaum Wahhâbi) berpegang teguh dengannya dan membanggakannya lebih dari tiga puluh kali daalam berabagai kitab karangannya!!

Hadis palsu ini terdapat dalam Musnad Ahmad,4/11 dari Wakî’ dari pamannya dari Abu Razin, Sunan Ibnu Majah,164 hadis no.182, Turmudzi,4/351 hadis no.5109 dan ath Thabarani dalam al Mu’jamul kabir,1/64 hadis 207. dll.

Akan tetapi para ulama telah menolak keshahihannya. Akan tetapi Ibnu Taimiyah membangun keyakinannya di atas riwayat ini. Ia berkata dalam kitab Istiqâmah:126:

وقال له أبو رزين العقيلي: أين كان ربنا قبل أن خلق السماوات والأرض؟ قال:في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء.

ومن نفى الأين عنه يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدليل.

“Abu Razin al ‘Uqaili berkata kepadanya: Dimana Tuhan kita sebelum menciptakan langit dan bumi?

Nabi menjawab: Di awan, di atas tidak ada udara dan di bawahnya juga tidak ada udara. Kemdian Dia menciptakan air.

Dan barang siapa menafikan tempat bagi Allah maka ia butuh kepada dalil untuk ketidak adaaan tenpat itu bagi Allah.

Ibnu Qutaibah menegaskan bahwa hadis Abu Razin telah diperselisihkan redakasinya dan telah diriwayatkan dengan redaksi yang mengerikan sekali!! Para perukilnya adalah kaum Arab Baduwi (Baca Ta’wil Mukhtalaf al Hadîts:206)

Sangkin parahnya riwayat Abu Razin di atas, pendekar Sunnah kaum Wahhâbi dari Pedepokan Syam terpaksa melemahkannya! (Baca Dha’îf Ibnu Majah:17 dengan nomer 181.) akan tetapi pada waktu yang sama kegendrungannya kepada akidah Tajsim tidak membiarkannya berpikir lincah dan terbebas dari jeratannya. Namun demi merelakan tuan-tuannya di negeri Angker kaum Mujassimah; Najd sana!! Ia berkata: ‘Amâ’ artinya awan. Ulama berkata ini termasuk hadis-hadis Shifât. Kita beriman kepadanya tanpa ta’wil dan menyerahkan maknanya kepada yang Maha Mengetahuinya. (Mukhtashar al ‘Uluw:259)

Abu Salafy Bertanya:

1) Wahai kaum Wahhâbi mengapakah kalian menegakkan akidah kalian di atas hadis Abu Razin al ‘Uqaili, padahal ia seorang Arab Baduwi yang telah dicacat para ulama Ahli jarhi wa ta’dil dan mereka menegaskan bahwa dia tidak mengerti apa-apa?! Ibnu Abdil Barr berkata:

وليس بشئ.

“Ia bukan apa-apa.”

2) Bagaimana kalian meyakini apa yang dikatakan dalam riwayat si Arab Baduwi ini yang meniscayakan Allah itu butuh kepada tempat dan lebih konyol lagi adalah bahwa awan/’Amâ’ sudah ada bersama Allah atau bisa jadi malah sudah ada sebelum Allah!! Sebab semua itu telah ada sebelum Allah menciptakan ciptaanNya!! Lalu siapa yang menciptakan ‘Amâ’ tersebut?

3) Apa itu artinya kalian meyakini ada Dzat yang Qadîm selain Allah SWT?!

4) Apakah kalian percaya kepada seorang alim atau berakal seperti Albâni setelah mendha’ifkan hadis itu ia tetap saja membangun keyakinannya di atasnya?!

Sumber:http://abusalafy.wordpress.com/2009/06/01/tuhan-kaum-wahhabi-berada-di-ruang-kedap-udara/