Istilah-Istilah Dalam Jamaah Tabligh

A

Adab: Tatacara/tatatertib/aturan /petunjuk pelaksanaan
Ahliyah: penyebutan untuk istri
Amir: orang yang memimpin jamaah baik dalam musyawarah maupun waktu kuruj
Anshor:orang yang bertempat di sekitar mesjid yang kedatangan jamaah dari daerah lain
Awam: Orang kebanyakan

B

Banglawali Masjid: Nama Masjid Markaj dakwan di dunia (di New Delhi,India)
Bayan: Ceramah agama
Bujruk: Orang tua orang yang sudah lama dalam usaha dakwah

C

Cilla: ukuran waktu 1 cilla=40 hari

D

Dalil:Penunjuk jalan saat jaula
Dakwah ilallah : Mengajak hanya kepada Allah
Din: agama
Dinullah: agama Allah

E

Enam Sifat Sahabat: Petunjuk Akhlak para sahabat Rasululullah Salallahu alaihi wasalam

F

Fadhila: Keutamaan
Fadhila Amal: Keutamaan amal (nama kitab pegangan jamaah tabligh)
Fadhilah Sedekah: Kitab keutamaan sedekah
Faisalah: Penanggung jawab markaz propinsi

H

Halaqah: Mesjid pusat musyawarah jamaah di wilayah kabupaten
Hijrah: Pindah
Hadratji: Yang dimuliakan

I

Ilham: fikiran baik yang datang dari Allah
Israf: Mengharap kepada selain Allah
Ijtima’i: perkumpulan (berjamaah)
Infirodhi: Amalan yang dikerjakan sendiri-sendiri (pribadi)
Intiqoli: Amalan pada saat kuruj/keluar
IPB: India Pakistan Bangladesh (keluar/kuruj ke 3 negara tersebut)
Istiqbal: penerima/penyambut tamu

J

Jaula: Berkeliling kampung untuk mengajak orang taat kepad Allah
Jamaah: Kelompok atau rombongan lebih dari 2 orang.
Jihad: Melawan hawa nafsu (berperang atau berjuang membela agama)
Jalan Gajah: Nama Jalan di Medan Tempat Mesjid Jamiatul Islamiah (markaz dakwah Medan)
Jumidar: Penannggung jawab Halqah

K

Karkun: Orang yang sudah pernah kuruj/keluar minimal 3 hari.
Khuruj: Keluar di jalan Allah (melatih diri bejar dakwah selama 3 hari,40 hari atau 4 bulan)
Khidmat: Membantu atau melayani
Khirosah: Petugas keamanan (penjaga keamanan)
Khususi: Bersilaturahmi/mendatangi orang tertentu yang telah dimusyawarahkan
Kebun jeruk: Nama wilayah markaz dakwah di Jakarta

M

Mal: harta/Biaya/dana untuk kuruj atau kegiatan lain
Makmur: orang yang ikut dalam rombongan (anggota jamaah)
Maqomi:Amalan pada saat berada di muhalla masing-masing (tidak kuruj)
Markaz: mesjid pusat musyawarah jamaah tingakat propinsi,negara maupun dunia
Muhallah: mesjid pusat musyawarah di lingkungan desa, atau daerah sekitar mesjid.
Musyawarah: memutuskan keperluan dakwah dan urusan jemaah yang henda kuruj dan masalah lainnya.
Muzakarah: Berdiskusi saling mengingatkan untuk suatu perkara tertentu.
Masturoh: Usaha dakwahdi kalangan wanita jamaah tabligh penyebutan untuk wanita jamaah tabligh
Masyaih:Pemimpin/penanggung jawab markaz dunia.
Mulaqot: ertemuan suami istri untuk membicarakan masalah dakwah pada saat kuruj masturoh.
Mutakalim: juru bicara.
Muzakirin:orang yang berzikir
Muhajirin:Orang yang datang atau kuruj di daerah lain.
Muntakhab Hadist: Kitab kumpulan hadist tentang 6 Sifat Sahabat penyusun Maulana Saad Al Khandalawi rah.

N

Niat; rencana
Nijamuddin: Nama daerah di India tempat markaz dakwah seluruh dunia

P

Petaling: Nama markaz dakwah di Malaysia

R

Rehbar: Penunjuk jalan

S

Suroh: Penanggung jawab markaz negara

T

Taklim wa taklum: Belajar mengajar/membaca dan mendengar kandungan kitab fadhilah amal
Tafaqud: Tabungan untuk kuruj/keluar
Ta’am: makan
Takrir:ceramah pada saat jaula dan temanya tentang kebesaran Allah
Takjim wal I’tirom:Mengagungkan dan memuliyakan Ayat dan hadist yang dibaca atau di dengar
Ta’asur bi qalbi: mengesankan dalam hati